Bezbednost i zdravlje na radu


Bezbednost i zdravlje na radu podrazumeva obezbeđivanje takvih uslova na radu kojima se, u najvećoj mogućoj meri, smanjuju povrede na radu, profesionalna oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i koji su pretpostavka za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih.

Zaštita od požara


Zaštita od požara predstavlja skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, a u slučaju nastanka istog brzo i efektivno gašenje istog. Svi subjekti su dužni da organizuju sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara i da obezbede adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara.

Zaštita životne sredine


Angažujte HSEES-ove usluge za zaštitu životne sredine da bi Vam pomogli da svedete svoj uticaj na životnu sredinu na minimum i zaštitite je što je više moguće.

Inženjering


Preduzeće vrši upravljanje projektima u građevinarstvu što podrazumeva uspostavljanje spone između investitora i učesnika u realizaciji projekta. Svaki projekat mora se sprovoditi u skladu sa zakonom i taj segment je jako bitan, posebno na početku realizacije projekta i kada je potrebno obezbediti dozvole.

Security-ITT


Kršenje bezbednosti podataka u kompaniji može biti iskustvo koje menja život kako kupcima (klijentima), tako i zaposlenima. Analiziramo poslovne procese korisnika i predlažemo optimalna rešenja za povezivanje, digitalizaciju, automatizaciju i zaštitu svih segmenata poslovanja. Transformacija biznisa i njena konvergencija sa digitalnim, danas je uzidgnuta na nivo imperativa i predstavlja važan korak u životnom ciklusu svake kompanije.