Bezbednost i zdravlje na radu


Bezbednost i zdravlje na radu podrazumeva obezbeđivanje takvih uslova na radu kojima se, u najvećoj mogućoj meri, smanjuju povrede na radu, profesionalna oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i koji su pretpostavka za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih.

Vršimo sledeće usluge:


 • Izrada Akta o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini
 • Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu
 • edukacija i testiranje zaposlenih iz BZR
 • mesečno servisiranje – Usluga referenta za BZR
 • usluge Koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu
 • prijava gradilišta i izrada elaborata (za građevinske firme)
 • izrada Programa osposobljavanja za pružanje prve pomoći

Usluge lica (referenta) za bezbednost i zdravlje na radu


Usluga stručnog lica bezbednosti i zdravlja na radu (referenta za BZR) na mesečnom nivou podrazumeva:

 • izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlja naradu;
 • osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
 • vođenje obavezne evidencije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca;
 • prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na random mestu i u radnoj okolini;
 • procena rizika na svim radnim mestima u radnoj okolini u odnosu na opasnosti i štetnosti;
 • utvrđivanje načina i mera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika;
 • izrada Akta o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini;
 • izrada Uputstava za bezbedan rad u skladu za zakonskim, tehničkim propisima i standardima;
 • organizacija preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline i dostavljanje ponude za izvršenje usluge poslodavcu po cenovniku akreditovanih ustanova;
 • organizacija preventivnih i periodičnih ispitivanja sredstava i opreme za rad i dostavljanje ponude za izvršenje usluge poslodavcu po cenovniku akreditovanih ustanova;
 • praćenje stanja u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvovanje u utvrđivanju njihovih uzroka i pripremanje izveštaja sa predlozima mera za njihovo otklanjanje;
 • u slučaju povrede na radu obavezno dolazi i sačinjava izveštaj o povredi na radu koji dostavlja nadležnoj filijali zdravstvenog osiguranja, a u slučaju teške i kolektivne povrede u obavezi je da izvesti nadležnu inspekciju rada;
 • prilikom vršenja redovnog i vanrednog nadzora od strane inspekcijskih organa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kontakte sa istim obavlja stručno lice bezbednosti i zdravlja na radu;
 • povremeno obilazi, a obavezno po pozivu, dolazi kod poslodavca radi praćenja i kontrole primene mera za bezbedan i zdrav rad zaposlenih na random mestu i vođenje evidencije.

Usluge koordinatora za BZR u fazi izvođenja radova


Vršenje usluge Koordinatora za BZR u fazi izvođenja radova, između ostalog, podrazumeva sledeće poslove i obaveze:

 • Nadzor i koordinisanje svih podizvođača na gradilištu u vezi sprovođenja zajedničkih mera bezbednosti na radu i zaštite od požara, davanje pisanih naloga za otklanjanje uočenih nepravilnosti, kao i davanje sugestija stručnim licima svakog pojedinog podizvođača za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu od požara u smislu preduzimanja pojedinačnih mera;
 • Svakodnevni obilazak gradilišta i rešavanje neodložnih problema bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Vođenje sastanaka (koji su posvećeni problemima BZR i ZOP na gradilištu) sa predstavnicima izvođača, podizvođača, investitora i nadzora, jednom nedeljno i rešavanje problema BZR;
 • Obezbeđenje pisanog izveštaja za Naručioca i učesnike sastanka o svojim nedeljnim aktivnostima i utvrđenom stanju;
 • Stalni kontakti sa odgovornim rukovodiocima na gradilištu i pružanje pomoći kod rešavanja problema iz oblasti BZR;
 • Obavezni kontakti sa inspekcijskim organima i rešavanje problema;
 • Stalno praćenje i unapređenje BZR na gradilištu;
 • Konsultativne usluge – saveti iz predmetne oblasti za sve učesnike na gradilištu i drugo.