Zaštita od požara na radu


Zaštita od požara predstavlja skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, a u slučaju nastanka istog brzo i efektivno gašenje istog. Svi subjekti su dužni da organizuju sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenjem mera zaštite od požara i da obezbede adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara.

Naša kompanija pruža usluge usaglašavanja sa regulativom Republike Srbije i pružanju stručnih usluga iz Zaštite od požara, i to:


 • Pravila zaštite od požara (protivpožarne zaštite)
 • Plan evakuacije
 • Uputstvo za postupanje u slučaju požara
 • Plan zaštite od požara (protivpožarne zaštite)
 • Obeležavanje puteva evakuacije, požarnih puteva, PP aparata i znaci za obeležavanje puteva evakuacije
 • Obuka radnika iz zaštite od požara (protivpožarna obuka)
 • Izrada Programa za osnovnu obuku iz zaštite od požara (protivpožarna obuka) i proveru znanja zaposlenih uz saglasnost MUP-a
 • Saveti i nadzor iz protivpožarne zaštite (zaštite od požara)
 • Referent zaštite od požara (protivpožarni referent)
 • Unapređenje protivpožarne zaštite (zaštite od požara)
 • Znaci evakuacije, PP aparat, znaci zabrane, znaci obaveza...
 • Preventivne mere zaštite od požara
 • Procena ugroženosti od požara
 • Elaborat zaštite od požara
 • Glavni projekat zaštite od požara